Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling – den 2. februar 2018

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Niels Lynggaard og Klaus Rask Petersen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Beretningen er lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab
Klaus Jakobsen fremlagde regnskabet, idet Revisor Mikkel var forhindret i fremmøde. Regnskabet viste et overskud på kr. 9.876,77, hvilket revisoren finder som acceptabel disposition fra bestyrelsens side.
Lager bragt ned på næsten nul.
Egenkapitalen er nu øget til 204.999,30, primært som følge af en god forretning med Kilchoman hjemtagningen og nu har vi økonomi til dels at hjemtage yderligere fade og holde et flot jubilæum.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Forventning om et lille overskud. Der tænkes allerede på at konsolidere sig lidt før end 20 års jubilæet i 2019.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Uændret kontingent – kr. 175.

6. Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra medlem Søren Bolvig: ”Det er ikke i orden at vi har fået Kilchoman-flasker med forkerte bagetiketter. Enten må Kilchoman sende nye etiketter uden beregning eller Lauget selv får lavet nye, som vi selv kan skifte”.
Bestyrelsen forklarede, at fejlen udelukkende var at finde hos Kolding Whiskylaugs bestyrelse, som ikke havde evnet at læse korrekt korrektur. En afstemning ved håndsoprækning om forslaget, at prøve at afhjælpe etiketteproblemet, blev kun støttet af 1 medlem ud af 78 deltagende i alt. Forslaget faldt hermed.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Formand: Henrik Olsen– genopstillet og genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Klaus Rask Petersen – genopstillet og genvalgt.
Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.
Men der blev fremvist de kommende nye Ardnamurchan certifikater.
Og det blev drøftet, hvorledes det lille restlager fra Kilchoman aftapningerne kunne fordeles mest retfærdigt i forhold til nye medlemmer.
Og så fik generalforsamlingen ordre på at spare lidt op, såfremt man senere skulle have lyst til at købe certifikat på vores Thy-aftapning.

Kolding, den 2. februar 2018.
Referent: Klaus Rask Petersen