Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling – den 1. februar 2019

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Klaus Rask Petersen og Klaus Jakobsen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Beretningen er lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab
Revisor Mikkel fremlagde regnskabet. Regnskabet viste et overskud på kr. 41.245.40, hvilket revisoren finder som acceptabel disposition fra bestyrelsens side. En pæn portion af overskuddet skyldes salg af Kilchoman, den ordinære drift viser et normalt overskud på ca. kr. 9.000.
Lager bragt ned på næsten nul.
Egenkapitalen er nu øget til ca. 275.000, så vi har lidt luft til nye investeringer i fade og jubilæumsfest.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Der forventes et underskud i det kommende år grundet jubilæumsfesten. Ellers forventning om et lille overskud på den primære drift i stil med de sidste 5 års drift.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Bestyrelsen havde stillet forslag om at hæve kontingentet til kr. 200, og dette forslag blev vedtaget og træder dermed i kraft til 2020 sæsonen.

6. Indkomne forslag
Der var kun indkommet indkommet forslaget om kontingentstigning, som omtalt under punkt 5.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Kasserer: Klaus Jakobsen – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Niels H. Lynggaard – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Per Klingenberg – genopstillet og genvalgt.

Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.
Men det kommende års smagninger og datoer blev gennemgået..

Kolding, den 2. februar 2019.
Referent: Klaus Jakobsen