Generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling – den 26. november 2021, udsat fra februar 2021 grundet force majeure.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Niels H. Lynggaard og Klaus Rask Petersen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Årets ujævne gang blev gennemgået og de 157 betalende medlemmer blev udfordrede på ønsker til fremtidige arrangementer. Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab
Kasserer Klaus Jakobsen fremlagde regnskabet, da revisoren ikke kunne være tilstede. Regnskabet viste et overskud på kr. 30.711, hvilket revisoren finder som en logisk følge af et coronaår og få aktiviteter i året grundet samme.
Lagerbeholdning øget med ubrugte ekstra flasker, som forventes anvendt ved 25 års jubilæet.
Egenkapitalen er nu på ca. kr. 326.000.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Forventning om et lille overskud på den primære drift i stil med de sidste mange års drift.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Bestyrelsen fastholder kontingent på kr. 200.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Kasserer: Klaus Jakobsen – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Niels H. Lynggaard – genopstillet og genvalgt                Bestyrelsesmedlem: Per Klingenberg – genopstillet og genvalgt

Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.
Men det kommende års smagninger og datoer blev gennemgået.

Kolding, den 30. november 2021.
Referent: Klaus Rask Petersen