Generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling – den 7. februar 2020

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Klaus Rask Petersen og Klaus Jakobsen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Beretningen er lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab
Kasserer Klaus Jakobsen fremlagde regnskabet, da revisoren ikke kunne være tilstede. Regnskabet viste et underskud på kr. 31.440, hvilket revisoren finder som acceptabel disposition fra bestyrelsens side, når dette var forudset i forhold til jubilæumsfesten, som alene står for et underskud på kr. 25.000.
Lagerbeholdning øget med ubrugte flasker og nye glas, som snarest realiseres blandt medlemmerne.
Egenkapitalen er nu på ca. kr. 197.000, så vi har stadig lidt luft til nye investeringer i fade.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Forventning om et lille overskud på den primære drift i stil med de sidste 5 års drift excl. jubilæumsåret.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Bestyrelsen fastholder kontingent på kr. 200.

6. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag om tilretning af vedtægterne til internettets tidsalder og til, hvorledes vi smartere kan drive whiskylauget, uden at bruge unødigt på driften. Forslaget blev vedtaget og vedtægterne tilrettes.

7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
Formand: Henrik Olsen – genopstillet og genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Klaus Rask Petersen – genopstillet og genvalgt.

Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.
Men det kommende års smagninger og datoer blev gennemgået.

Kolding, den 7. februar 2020.
Referent: Klaus Jakobsen