Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling – den 3. februar 2017

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Niels Lynggaard og Klaus Rask Petersen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Beretningen er lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab
Klaus Jakobsen fremlagde regnskabet, idet Revisor Mikkel var forhindret i fremmøde. Regnskabet viste et underskud på kr. 3.693,98, hvilket revisoren finder som acceptabel disposition fra bestyrelsens side.
Lager bragt ned på fornuftigt niveau.
Kassebeholdning loves ændret fra kontantbeholdning til indsættelse på konto – og derefter snarest et bankskifte til et mere lokalt pengeinstitut. Passiver renses for forudbetalinger, så man reelt kan aflæse passivsaldoen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Forventning om et lille overskud. Der tænkes allerede på at konsolidere sig lidt før end 20 års jubilæet i 2019.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Uændret kontingent – kr. 175.

6. Indkomne forslag
Ingen

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Bestyrelsesmedlem: Niels H. Lynggaard – genopstillet og genvalgt
Kasserer: Klaus Jakobsen – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Per Klingenberg – genopstillet og genvalgt
Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Der var kampvalg mellem følgende suppleanter: Arne, Jack og Marianne.
Marianne Levison fik flest stemmer og er hermed suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.

Kolding, den 3. februar 2017.
Referent: Klaus Rask Petersen