Generalforsamling 2024

Referat af ordinær generalforsamling – den 2. februar 2024.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Klaus Rask Petersen og og Klaus Jakobsen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab 2023

Revisor Mikkel fremlagde regnskabet for generalforsamlingen. Regnskabet viste et overskud på kr. 12.153, hvilket revisoren finder som acceptabel disposition fra bestyrelsens side. Lagerbeholdningen af whisky er tiltænkt den kommende jubilæumsfest.
Der har været et mindre tab på investeringen i Thy-fadet, men samlet set har de velbesøgte smagninger udlignet dette.

Egenkapitalen er nu på ca. kr. 240.000, så vi har stadig lidt luft til nye investeringer i fade og en god jubilæumsfest.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Klaus Jakobsen fremlagde et oplæg til driftsregnskab. Forventning om et lille overskud på den primære drift i stil med de sidste 5 års drift og et forventet minus grundet den kommende jubilæumsfest. Desuden fremlagdes til behagelig orientering årets resultater siden 2010, hvor den nuværende kasserer tog over. Resultaterne udviser en kraftig variation, men indenfor meget fornuftige rammer.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Bestyrelsen fastholder kontingent på kr. 200.

6. Indkomne forslag
Klaus Jakobsen fremlagde et oplæg til driftsregnskab. Forventning om et lille overskud på den primære drift i stil med de sidste 5 års drift og et forventet minus grundet den kommende jubilæumsfest. Desuden fremlagdes til behagelig orientering årets resultater siden 2010, hvor den nuværende kasserer tog over. Resultaterne udviser en kraftig variation, men indenfor meget fornuftige rammer.

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

Formand: Henrik Olsen – genopstillet og genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Klaus Rask Petersen – genopstillet og genvalgt.

Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.

Men det kommende års smagninger blev gennemgået med dato og forventet indhold.

Datoerne er 12. April 2024, 31. Maj 2024, 20. September 2024, 15. November 2024 (jubilæumsfesten) og 7. Februar 2025 (generalforsamling).

Formanden nævnte også, at Thy Whisky har kompenseret for den uforholdsmæssige store fordampning fra vort fad, som resulterede i et underskud hos KWL. Thy sender en række forskellige aftapninger, både standard og society aftapninger, til vores jubilæumswhiskybar. Denne løsning høstede stort bifald fra medlemmerne.

Endelig blev det planlagte program for jubilæumsfesten gennemgået levende af formanden – utroligt hvad der kan tilbydes for 700 kr. pr. person.

Kolding, den 4. februar 2024.
Referent: Klaus Jakobsen