Vedtægter

Vedtægter for Kolding Whiskylaug af 1999

§1 Navn og hjemsted
Kolding Whiskylaug af 1999 er stiftet i 1999 og har hjemsted i Kolding Kommune.
§2 Formål og virkemidler
Laugets formål er at øge interessen for og kendskabet til whisky generelt, men i særdeleshed skotsk single malt.
Dette søges opnået gennem afholdelse af arrangementer, hvor smagning af produkterne ledsages af foredrag o.l., samt gennem arrangement af ture til destillerier primært i Skotland.
§3 Medlemskab
Som medlem af lauget kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde laugets vedtægter og at leve op til laugets formålsbestemmelse.
Ethvert medlem er til enhver tid forpligtet til holde lauget orienteret om ændringer af hans/hendes navn, adresse, telefonnummer og/eller mailadresse, således at lauget på sin side kan leve op til gældende informationskrav.
Har lauget nået grænsen for sin kapacitet, fx af pladsmæssige hensyn, kan potentielle medlemmer henvises til venteliste.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af laugets formålsparagraf, se § 14.
§4 Ind- og udmeldelse
Indmeldelse kan ske ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til kassereren, som skal bekræfte skriftligt og udlevere et eksemplar af laugets vedtægter.
Udmeldelse kan kun ske med virkning fra kalenderårets udgang og skal bekræftes skriftligt af kassereren.
§5 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år (næste kalenderår) ad gangen. Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen; information herom gives via nyhedsbrev.
Kontingentet gælder for et kalenderår uanset indmeldelsestidspunktet.
Nye medlemmer skal betale kontingentet i forbindelse med indmeldelsen, og næste års kontingent forfalder til betaling ved udgangen af det aktuelle år.
Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes pågældende som medlem af lauget og må selv sørge for evt. indmeldelse igen.
Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves fremført på generalforsamlingen.
§6 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for lauget, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af laugets vedtægter.
§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen (GF) er laugets øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær GF afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og på e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse.
Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.
Endelig dagsorden fremsendes senest 1 uge før på samme måde som indkaldelsen og skal indeholde indkomne forslag til behandling, regnskab og evt. øvrige bilag til generalforsamlingen.
Adgang til GF har alle laugets medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidigt indvarslet GF er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 14-15 vedrørende ændring af formålsparagraf og laugets opløsning.
§8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære GF skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand og ét bestyrelsesmedlem (lige år)
8. Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
11. Eventuelt
§9 Ledelse af generalforsamlingen samt valgregler
GF ledes af en dirigent, som vælges af GF.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog gælder særlige afstemningsregler for ændringer af formålsparagraf og beslutning om laugets opløsning, jfr. §§ 14 og 15.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skriftligt, hvis dette fordres.
Under punktet eventuelt kan ikke træffes beslutninger.
Referat i notatform fra GF udsendes i det førstkommende nyhedsbrev.
Valgbart til bestyrelsen og som revisor er ethvert medlem, som har stemmeret. Et fraværende valgbart medlem kan vælges, når der foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg.
Genvalg til bestyrelse og revision kan finde sted.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær GF kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af laugets stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære GF skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning mm. gælder samme krav som for den ordinære GF.
§11 Bestyrelse
Bestyrelsen er laugets daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle forhold.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og på dens første møde efter den ordinære GF konstituerer den sig selv mht. næstformand, sekretær mm.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter lauget i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere ét medlem og vælges for to år ad gangen på den ordinære GF.
Bestyrelsen er fritaget for betaling ved smagninger.
§12 Regnskab og revision
Laugets regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal forelægges den ordinære GF til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift samt være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Regnskabet udsendes til laugets medlemmer sammen med den endelige dagsorden til GF.
Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet. Det er hans opgave at kontrollere, at bilagene er rigtigt udregnede, at bilag og bogføring er i overensstemmelse med hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§13 Tegning og hæftelse
Lauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner udover 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af GF. Ligeledes skal lånoptagning af mere end 25.000 kr. godkendes af GF, og det samme gælder éngangsinvesteringer større end dette beløb.
Der påhviler ikke laugets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler lauget.
§14 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver GF, når et almindeligt flertal af de afgivne stemmer er for forslaget, dog mindst to tredjedele, hvis § 1 (formålsparagraffen) skal ændres.
§15 Opløsning
Forud for laugets opløsning skal gå en urafstemning, og mindst to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer skal ved denne skriftligt stemme for opløsningen. Dernæst skal forslaget om opløsning forelægges en GF, som kan godkende opløsningen ved almindelig stemmeflerhed.
Opløses Kolding Whiskylaug af 1999, overlades laugets midler til Kolding kommunes kulturelle forvaltning, dog med de klausuler, som måtte være vedtaget på en ordinær GF.
  Disse vedtægter er forelagt generalforsamlingen den 7. februar 2020 og ensstemmigt vedtaget.
Referent: Klaus Jakobsen.