Generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling – den 3. februar 2023.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Niels H. Lynggaard og Klaus Rask Petersen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab 2022

Revisor Mikkel fremlagde regnskabet for generalforsamlingen. Regnskabet viste et underskud på kr. 35.223, hvilket revisoren finder som acceptabel disposition fra bestyrelsens side, når dette var en konsekvens af det høje aktivitetsniveau efter coronaperioden. Lagerbeholdning er rigeligt øget med nye glas, som snarest realiseres blandt medlemmerne og lagerbeholdningen af whisky er tiltænkt den kommende jubilæumsfest.
Egenkapitalen er nu på ca. kr. 205.000, så vi har stadig lidt luft til nye investeringer i fade.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Klaus Jakobsen fremlagde et oplæg til driftsregnskab. Forventning om et lille overskud på den primære drift i stil med de sidste 5 års drift.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Bestyrelsen fastholder kontingent på kr. 200.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Formanden benyttede punktet til at orientere om bestyrelsens arbejde sammen med vore fadleverandører, hvor vi er nået frem til følgende anbefaling:

Thy-fadet vurderes nu på et godt tidspunkt for aftapning og der er valgt den mest imødekommende styrke på knap 50 %. Aftapningen sættes i gang og besked kommer ud til medlemmerne i foråret.

Ardnamurchan fadet på bourbonfade nærmer sig et fint resultat og det er vores fælles vurdering, at en aftapning i jubilæumsåret 2024 er passende.

Det røgede Ardnamurchan fad er derimod ikke tjenligt til aftapning endnu, det vurderes, at det vil være fordelagtigt at lade dette fad udvikle sig mere, så beslutningen om aftapning ligger længere ud i fremtiden.

Der var ikke bemærkninger fra salen til disse anbefalinger.

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Kasserer: Klaus Jakobsen – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Niels H. Lynggaard – genopstillet og genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Per Klingenberg – genopstillet og genvalgt

Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.

Men det kommende års smagningsdatoer blev gennemgået.

Kolding, den 4. februar 2023.
Referent: Klaus Rask Petersen