Generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling – den 4. februar 2022.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Niels H. Lynggaard og Klaus Rask Petersen – der blev valgt.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Årets gang siden sidste, udsatte generalforsamling blev gennemgået og fremtidsudsigterne for det nye år blev vendt og hvordan programmet er blevet til. Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden til interesserede.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab
Kasserer Klaus Jakobsen fremlagde regnskabet, da revisoren ikke kunne være tilstede. Regnskabet viste et overskud på kr. 12.701,43, hvilket revisoren finder som en logisk følge af endnu et covid-19 år og få aktiviteter i året grundet samme.
Lagerbeholdning øget med ubrugte ekstra flasker, som forventes anvendt ved 25 års jubilæet.
Egenkapitalen er nu på ca. kr. 368.000.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det nye regnskabsår
Forventning om et lille overskud på den primære drift i stil med de sidste mange års drift.

5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
Bestyrelsen fastholder kontingent på kr. 200.

6. Indkomne forslag
Følgende forslag var til behandling:

Jeg vil bede om, at der på generalforsamlingen den 04.02.2022, for de fade vores laug har liggende, træffes begrundet beslutning om udlevering/ikke udlevering af fadene, så jeg ved hvornår jeg kan forvente at smage de gyldne dråber. (Willi Weber)

Ardnamurchan: Da vi til dels er underlagt destilleriet og deres forhold omkring etiket og forarbejdning læner vi os op af deres råd og vejledning.

Vi har endnu ikke fået nogen tilkendegivelse af, hvad udsigterne er med vores fade.

Det blev besluttet, at til smagningen den 4. november (Ardnamurchan-vertikal) bliver der taget samples hjem, så alle medlemmer på smagningen kan smage og vurdere status.

THY:Her er whiskyen efter destilleriets forslag flyttet fra et Sherry-fad til et brugt PX-fad.

Deres anbefaling er at vente til 2023med at komme det på flasker.

Der kommer nærmere besked i starten af 2023.

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlem (lige år)

Formand: Henrik Olsen – genopstillet og genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Klaus Rask Petersen – genopstillet og genvalgt.

Der var ingen modkandidater til de opstillede.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen (hvert år)
Suppleant: Marianne Levison – genopstillet og genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
Revisor: Mikkel H. Nielsen – genopstillet og genvalgt
R-suppleant: Ricky Spanggaard – genopstillet og genvalgt.

10. Eventuelt
Ingen punkter.

Men det kommende års smagningsdatoer blev gennemgået.

Kolding, den 6. februar 2022.
Referent: Klaus Rask Petersen